ᠠᠦ᠋ᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ 2032 ᠣᠨ ᠪ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ | News.MN

 ᠠᠦ᠋ᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ 2032 ᠣᠨ ᠪ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ

ᠠᠦ᠋ᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ 2032 ᠣᠨ ᠪ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ  ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠤᠨ ᠺᠤᠤᠲᠸᠰ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ ᠂ ᠺᠸᠢᠨᠰᠯᠸᠨᠳ᠋ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠳᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ 2032 ᠣᠨ ᠪ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠰᠤᠩᠭᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠺᠸᠢᠨᠰᠯᠸᠨᠳ᠋  ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠠᠦ᠋ᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠦ 2000 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠨ ᠪ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ