︽ᠳᠠᠩᠱᠢᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ – ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠮ 2020︾ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ 27 – 29 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

︽ᠳᠠᠩᠱᠢᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ – ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠮ 2020︾ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ 27 – 29 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠪ ᠲᠥᠪ ᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠢᠢᠳ  ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ︽ᠳᠠᠩᠱᠢᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ – ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠮ 2020︾ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ ᠃ ︽ᠳᠠᠩᠱᠢᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ – ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠮ 2020︾ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 27 – 29 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ  ᠤᠳ ᠲᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠶᠤᠰᠣ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠊ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠮ ᠊ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠪ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠂ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠊ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ