ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1894 ᠣᠨ ᠪ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 23 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠫᠢᠶ᠋ᠸᠷ ᠳ᠋ᠸ ᠺᠤᠪᠸᠷᠲᠸᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡ‍ᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡ‍ᠨᠡ ᠬᠦ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠊ᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ︽ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠳᠦᠷ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠊ᠢ ︽ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠂ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠᠢᠢᠶ᠎ᠠ︾ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠦᠨ ᠡ‍ᠨᠡ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ