ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ 60 ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠣᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ 1921 – 1963 ᠣᠨ ᠪ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ︾ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ 1959 ᠣᠨ ᠡᠴᠠ 2019 ᠣᠨ ᠊ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠂ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭ  ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠢᠯᠡ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ︾ ᠲᠤᠪᠬᠢᠮᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠨᠤᠮ  ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠠᠩ ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠤᠮ ᠊ᠢ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠨ᠂ ᠨᠤᠮ  ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠵᠢᠨᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ