︽ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ  ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ︾ ᠢ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ | News.MN

 ︽ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ  ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ︾ ᠢ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ

ᠳᠤᠮᠲᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︽ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ  ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ︾ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ А88 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ 31 ᠳᠡᠰ ᠦᠨ 33 ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ CD ᠂ DVD ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ 31 ᠳᠡᠰ ᠦᠨ 471 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 510 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ  ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ