ᠳ᠋᠊ · ᠨᠢᠮᠠᠬᠦᠦ ᠄  ᠣᠷᠣᠰ  ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 4 ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ  ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠳ᠋᠊ · ᠨᠢᠮᠠᠬᠦᠦ ᠄  ᠣᠷᠣᠰ  ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 4 ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ  ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳ᠋᠊ · ᠨᠢᠮᠠᠬᠦᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠄ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 24 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 193 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠺᠣᠷᠣᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 4 ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠯᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ 42  43 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 141 ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ 37 ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ 104 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ 95 ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠪᠲᠦᠷ 9 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ