ᠰᠢᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠰᠢᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠠᠰᠢᠭᠲᠤ ᠮᠠᠯᠲᠠᠮᠠᠯ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠴ᠊ · ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠂ А  80  50 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠂  А  92 80  100 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠂  А  95  200 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠂ ᠳ᠋ᠢᠽᠧᠯ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠯᠢᠲ᠋ᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ  ᠳᠤ 180 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠸᠷᠡᠨᠲ ᠮᠠᠷᠺ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ  ᠤᠨ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ  ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ