ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ 10.7 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠰᠢᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ 10.7 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠰᠢᠯ᠎ᠠ

2020 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠳᠦ ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ 10.7 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠶᠢᠮᠣ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 3.5 ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠤᠳ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ 3.1 ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠤᠳ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ 377.2 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ 10.7 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ 7.6 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ 1.3 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ 2.1 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ 1 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ