︽ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠽᠠ ︾ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ | News.MN

︽ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠽᠠ ︾ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠲᠤᠮ  ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ︽ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠽᠠ ︾ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠳ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ︽ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠽᠠ ︾ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ  ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠲᠦᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠱᠠᠪ ᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ   ᠤᠨ ︽ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠽᠠ ︾ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠡᠷ ︽ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠽᠠ ︾ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ