ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠵᠢᠭᠰᠠᠵᠠᠢ | News.MN

ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠵᠢᠭᠰᠠᠵᠠᠢ

COVID-19 ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠭᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠢᠢᠮᠣ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠊ᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠡ‍ᠳᠦᠢ ᠬᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠥᠨᠦ ᠵᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠡ‍ᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠥᠬᠥᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠤᠢᠢᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠊ᠢ ᠠᠷᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ