ᠡ‍ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠡ‍ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡ‍ᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪ ᠬᠢᠨ COVID-19 ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠡ‍ᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊·ᠨᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ᠄ ᠣᠷᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ  ᠦᠨ 24 ᠴᠠᠭ  ᠲᠤ 9200 ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠲᠤ ᠡ‍ᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠯ 25 ᠂  ᠡᠷᠬᠦᠦ ᠳ᠋ᠦ 95 ᠂ ᠲᠤᠸᠠ ᠳᠤ 58 ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ  ᠤᠨ 24 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ 169 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠂ ᠣᠳᠣ ᠪᠡᠷ 1924 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ