︽ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ 2︾ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ 2020 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ | News.MN

︽ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ 2︾ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ 2020 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ

ᠣᠷᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠢ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ︽ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ 2︾ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ︽ᠭᠠᠽᠫᠷᠤᠮ︾ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠠᠯᠧᠺᠰᠧᠢ ᠮᠢᠯᠯᠸᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃  ᠶᠠᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ 50 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠱᠤᠤ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠢ ᠵᠢ ︽ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ 2︾ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠡ‍ᠺᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠯᠠᠬᠤ ᠲᠥᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠰᠦᠯ – ᠬᠠᠢᠢᠭᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ 2020 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ︽ᠭᠠᠽᠫᠷᠤᠮ︾ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ 5 – 6 ᠵᠢᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠳ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ