ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠪᠲᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  | News.MN

  ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠪᠲᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠤ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ  ᠤᠨ ᠺᠣᠷᠣᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ 136 ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 21 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ 115 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ  ᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠃

ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠪᠲᠦᠷ 23 ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ 92 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠦᠨᠳᠦᠪᠲᠦᠷ ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ 8  16 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠪ  ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳ᠋᠊ · ᠨᠢᠮᠠᠬᠦᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ