ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ | News.MN

ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 100 ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ 50000 ᠲᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡ‍ᠭᠦᠨ ᠪ 50 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ᠋ᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ COVID-19 ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡ‍ᠨᠡ ᠣᠨ ᠪ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠡ‍ᠺᠰᠫᠣᠷᠲ  ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠰᠬᠦ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠡ‍ᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ  ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ  ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠺᠣᠮᠢᠰ  ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠴ᠊·ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ᠋ᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ  ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠰᠢᠢᠳᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠡ‍ᠺᠰᠫᠣᠷᠲ  ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ  ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ