ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨᠴᠤᠯᠠᠲᠠᠳ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠡᠷᠭᠦᠯ᠎ᠡ  | News.MN

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨᠴᠤᠯᠠᠲᠠᠳ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠡᠷᠭᠦᠯ᠎ᠡ 

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠲᠤ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠡᠷᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠭᠣᠴᠣᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠳᠠᠮᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠮᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠥ᠊∙ᠡᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ