ᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠬᠢᠯᠢ  ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠪᠳᠤᠵᠠᠢ | News.MN

ᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠬᠢᠯᠢ  ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠪᠳᠤᠵᠠᠢ

 

ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠡᠷ 04.06 ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠫᠠ᠊ ᠬᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠦ 1.3 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠪᠳᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠥᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 2 ᠳ᠋ᠥ ᠢᠷᠭᠡᠨ  ᠪ᠂  ᠡ ᠨᠠᠷᠠ ᠴᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠥ 20 ᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠢ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 560 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠯᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ