ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ | News.MN

ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭ᠊·ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠊ᠢ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬ᠊·ᠨᠢᠮᠠᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠂ ᠪ᠊·ᠴᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪ᠊· ᠯᠾᠬᠠᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ ᠂  ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠣ᠊·ᠠᠮᠤᠷᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠨᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠡ‍ᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠊ᠢ A᠂ B᠂ V ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︔ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠡ‍ᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠳ ᠂ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠊ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠄ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠨ᠂ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ︔ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ︔ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠮᠠᠯ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ︔ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡ‍ᠴᠡ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠊ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠣᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠂ ᠡ‍ᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠊ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ︔ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠠᠨᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠᠲᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠬᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ