ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ 19᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ 19᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠊ᠢ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠡᠴᠠ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠂ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ 19᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ︾ ᠢ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ 19᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠊ᠢ ︽ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠡ‍ᠴᠡ ᠠᠩᠭᠢᠳᠠ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠡ‍ᠷᠬᠡ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠂ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ︾᠂ ︽ ᠵᠧᠨᠳᠧᠷ ᠤᠨ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ︾ ᠂ ︽ ᠬᠢᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ︾᠂ ︽ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠨᠳ᠋ᠸᠺᠰ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡ‍ᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ 23 ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ