ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠊ᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠊ᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠊ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠊ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡ‍ᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ᠂ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠺᠠᠳᠠᠰᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠢᠲ᠋ᠤᠷᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠊ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ 14 ᠰᠸᠷᠸᠸᠷ ᠲᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠃

ᠡ‍ᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠊ᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠳᠣ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠊ᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠴᠢᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡ‍ᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠤᠭ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠊ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠪ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ  ᠶᠤᠮ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ