ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠪ᠊·ᠠᠮᠤᠷᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠨᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠪᠡ | News.MN

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠪ᠊·ᠠᠮᠤᠷᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠨᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠪᠡ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪ᠊·ᠠᠮᠤᠷᠬᠦᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠊ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠨᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 29᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠨᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ  ᠪ᠊·ᠠᠮᠤᠷᠬᠦᠦ ᠵᠢ ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡ‍ᠮ ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠊ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠃

ᠤᠭ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨ 2019 ᠣᠨ ᠪ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 17 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠰᠢᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠴᠢ ᠪ᠊·ᠠᠮᠤᠷᠬᠦᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠥᠮᠦᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠨᠠᠨ  ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠵᠢᠨ 20.7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠪ᠊·ᠠᠮᠤᠷᠬᠦᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠨᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠬᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠊ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠊ᠢ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠫᠷᠤᠺᠦᠷᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠫᠷᠤᠺᠦᠷᠦᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠡ‍ᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠵᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠨᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ