15 ᠨᠠᠮ 4 ᠡ‍ᠪᠰᠡᠯ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ | News.MN

15 ᠨᠠᠮ 4 ᠡ‍ᠪᠰᠡᠯ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠠᠦᠳᠢᠲ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ︵03.25︶ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ ᠃ ︽ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠳ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ  ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠠᠦᠳᠢᠲ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ 27 ᠨᠠᠮ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 15 ᠨᠠᠮ ᠂ 4 ᠡ‍ᠪᠰᠡᠯ ᠤᠨ 19 ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠂ ︽ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠲᠤᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠪᠰᠡᠯ︾᠂ ︽ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠪ ᠡ‍ᠪᠰᠡᠯ︾᠂ ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡ‍ᠪᠰᠡᠯ︾᠂ ︽ᠵᠥᠪ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠯᠸᠺᠲᠷᠤᠨᠲ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠡ‍ᠪᠰᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠲ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠣ᠊·ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠄ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮ ᠂ ᠡ‍ᠪᠰᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠥᠷ  ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠦᠳᠢᠲ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ 35 ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠡᠴᠠ 27 ᠨᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡ‍ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ‍ᠴᠡ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 12 ᠨᠠᠮ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠡ‍ᠪᠰᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ  ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ 23:50 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ