ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠊ᠢ 2021 ᠣᠨ ᠪ ᠵᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠊ᠢ 2021 ᠣᠨ ᠪ ᠵᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠪ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠠᠪᠸ ᠱᠢᠨᠽᠤ᠋ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ  ᠲᠤᠮᠠᠰ ᠪᠠᠾ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠣᠨ ᠪ ᠵᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ︽ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠊ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠧᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠪᠸ ᠱᠢᠨᠽᠤ᠋ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠲ᠊·ᠪᠠᠾ ᠲᠠᠢ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠫᠠᠷᠠᠯᠢᠮᠫ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠊ᠢ 1896 ᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠦ 1916 ᠂ 1940 ᠂ 1944 ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠳᠠᠢᠢᠨ ᠪ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ