ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡ‍ᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠠ 2.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠩ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡ‍ᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠣᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠡᠩ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠡ‍ᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠣᠳᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ︽ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ︾ ᠲᠥᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ︽ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ︾ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠨᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠦᠯ ᠂ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠡ‍ᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ 15 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠ 12 ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠮᠠᠯ ᠷᠧᠨᠲ᠋ᠭᠧᠨ ᠠᠫᠫᠠᠷᠠᠲ ᠂ 41 ᠬᠡᠲᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠣᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠫᠫᠠᠷᠠᠲ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ  ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠲᠥᠯᠦᠪᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ