ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠵᠢ 2.3 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ  ᠪᠠᠷᠷᠸᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ | News.MN

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠵᠢ 2.3 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ  ᠪᠠᠷᠷᠸᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ 6.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠷᠸᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠣ ᠡ‍ᠺᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 2018 ᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ 355 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠷᠸᠯ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ︽ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ︾ ᠠᠭ᠍ᠸᠨᠲᠯᠢᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ 2009 ᠣᠨ ᠪ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠳᠤ183 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠷᠸᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠣ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 2015 ᠣᠨ  ᠳᠤ1.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷᠷᠸᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠣ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ 2000 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠂ ᠭᠧᠤᠯᠤᠭᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠲᠤ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠵᠢ ᠨᠢ 2.3 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ  ᠪᠠᠷᠷᠸᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠡᠮᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ