ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠣᠨ ᠪ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ︾ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ | News.MN

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠣᠨ ᠪ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ︾ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

 

︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ︾ ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 2019 ᠣᠨ ᠪ  ︽ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ︾ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠳ᠋᠊·ᠴᠤᠢᠢᠵᠠᠮᠰᠤ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠵᠢ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠴᠦ ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ‍ᠴᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡ‍ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡ‍ᠴᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡ‍ᠢᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ ᠃

︽2019 ᠣᠨ ᠪ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ︾ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠦ 800 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ  ᠲᠸᠺᠰᠲ᠋ᠢᠯ  ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠂ ᠡ‍ᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠪ᠊·ᠠᠮᠤᠷᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ︽ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠤᠰᠣ︾ ᠦᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ