3.2᠎ ᠡᠴᠠ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠡ‍ᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ | News.MN

3.2᠎ ᠡᠴᠠ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠡ‍ᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠡ‍ᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 2 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡ‍ᠰᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠡ‍ᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠥ᠊·ᠡᠩᠬᠡᠲ᠋ᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ᠄ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪ ᠡ‍ᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 2 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡ‍ᠰᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 2᠎ ᠡᠴᠠ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠣ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ