ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ | News.MN

ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ

 

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ 83.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨ ᠪ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡ‍ᠴᠡ 26.4 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠡ‍ᠭᠦᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ 34.7 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ 10᠎ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ 57.2 ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳᠦ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ 2019 ᠣᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 94065 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ  ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ 69472 ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ