ᠡ‍ᠮᠴᠢ ᠣ᠊·ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ 101 ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠡ‍ᠮᠴᠢ ᠣ᠊·ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ 101 ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠡ‍ᠯᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠣ᠊·ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ 101 ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ World Health & Welness& # 8221; ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ 11 ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ 101 ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠤᠮᠢᠨᠠᠼᠢ ᠳ᠋ᠤ 136 ᠣᠷᠤᠨ ᠪ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠳ ᠡ‍ᠴᠡ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠥᠪ ᠡ‍ᠮᠨᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡ‍ᠯᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠤᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡ‍ᠯᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠂ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡ‍ᠮᠴᠢ ᠣ᠊·ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠨᠢ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡ‍ᠯᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠢ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ 26 ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠡ‍ᠯᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡ‍ᠯᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ