︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠢ | News.MN

 ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠢ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ︾ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠲᠤᠰ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠪ ᠴᠢᠭ ᠡ‍ᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢ ︽ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠥᠪ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ︾ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ︽ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠵᠢᠨ   ᠯᠤᠭᠤ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ  ᠪᠷᠠᠨᠳ᠋ᠪᠦ᠋ᠸ᠋ᠸᠺ ︾ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ  ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠢᠽᠠᠶᠢᠨᠧᠷ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠨᠢ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠡ‍ᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠂ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠪ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠂ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ 15 ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠲᠤ ᠨᠡᠢᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ