ᠭ᠊·ᠨᠠᠷᠠᠨᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠪ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ︽ᠮᠤᠲᠧᠯ ︾ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ | News.MN

ᠭ᠊·ᠨᠠᠷᠠᠨᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠪ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ︽ᠮᠤᠲᠧᠯ ︾ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

 

ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠭ᠊·ᠨᠠᠷᠠᠨᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠲ᠊·ᠠᠮᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ︽ ᠨᠤᠮᠲᠤ ︾ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠡ‍ᠳᠦᠭᠡ 39 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠂ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠭ᠊·ᠨᠠᠷᠠᠨᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠂ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠭ᠊·ᠨᠠᠷᠠᠨᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ  ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠡ‍ᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ