︽ G ᠮᠤᠪᠠᠢᠢᠯ︾ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

︽ G ᠮᠤᠪᠠᠢᠢᠯ︾ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠣᠫᠸᠷᠠᠲ᠋ᠤᠷ ︽G ᠮᠤᠪᠠᠢᠢᠯ︾ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠦᠨ 200 ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ 2020 ᠣᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠳ᠋ᠠᠲ᠋ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ  ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠂ ︽G ᠮᠤᠪᠠᠢᠢᠯ︾ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠭ᠊·ᠳᠠᠰᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠫᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡ‍᠊·ᠳᠠᠸᠠᠬᠦᠦ ᠂ ᠴ᠊·ᠠᠨᠤᠳᠠᠷᠢ ᠨᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

︽ G ᠮᠤᠪᠠᠢᠢᠯ︾ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠭ᠊·ᠳᠠᠰᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ︽ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ – 2020︾ ᠵᠤᠨ ᠪ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠥᠬᠥᠭᠰᠡᠨ ᠡ‍ᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠂ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠡ‍ᠷᠭᠦᠬᠦ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ