ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ  ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠳA ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠪᠠ | News.MN

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ  ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠳA ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠪᠠ

ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠢᠨ 3 х 3 ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ︽ ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ – 2020︾ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠦᠨ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 18 – 20᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠡ‍ᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠂ Aᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠡᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠢᠨᠷ A ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠫᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠂ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠂ ᠲᠦᠷᠺ ᠂ ᠴᠸᠬᠣ᠋ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ  ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠳ ︽ ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ – 2020︾ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠦᠨ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠪᠠᠭ ᠦᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ