ᠭ᠊·ᠤᠨᠳᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠡ‍ᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ︽ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ︾ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ | News.MN

ᠭ᠊·ᠤᠨᠳᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠡ‍ᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ︽ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ︾ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ

ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠭ᠊·ᠤᠨᠳᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ︽ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ︾ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠠᠭᠢ ᠡ‍ᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡ‍ᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠢ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠡ‍ᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ᠄ ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠢᠯ  ᠤᠳ ᠲᠦ ᠡ‍ᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ MCS ᠭᠷᠦ᠋ᠫ ᠦᠨ 100 ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ  ᠲᠤᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠬᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠪ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 350 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ