ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡ‍ᠭᠦᠳᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 106 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡ‍ᠭᠦᠳᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 106 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ

ᠺᠤᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ  ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡ‍ᠭᠦᠳᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡ‍ᠭᠦᠳᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡ‍ᠴᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ 106 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠶᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠪᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ