ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ | News.MN

ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ

ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠲ ᠵᠢᠨᠷ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ︽ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠡ‍ᠴᠡ ᠳᠠᠢᠢᠨ ᠪ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠬᠦᠪᠰᠦᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ  ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠲᠤ ᠮᠸᠰᠰᠸᠵ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃

ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪ ᠡ‍ᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢᠨ  ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠫ᠊·ᠡ‍ᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ ᠄ ᠄ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠲᠤ ᠮᠸᠰᠰᠸᠵ ᠢ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ G ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ 2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠵᠢ 20 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠲᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ  ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 10 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡ‍ᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ