ᠭᠢᠮᠨᠠᠰᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠭᠢᠮᠨᠠᠰᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

︽ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ 9.1.4᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠤᠨ 2018 ᠣᠨ ᠪA \ 167 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ︽ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ  ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠮ︾ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡ‍ᠭᠦᠨ ᠪ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠫᠤᠷᠲ ᠤᠨ ᠭᠢᠮᠨᠠᠰᠲ᠋ᠢᠺ  ᠤᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠤᠷᠢᠵᠠᠢ ᠃

ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠭᠢᠮᠨᠠᠰᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ︽ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠮ︾ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ 2020 ᠣᠨ ᠪ 02 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 20 ᠪ ᠡ‍ᠳᠦᠷ  ᠤᠨ 14:00 ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠮᠨᠠᠰᠲ᠋ᠢᠺ  ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ