ᠳ᠋᠊·ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠲ᠊·ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ | News.MN

ᠳ᠋᠊·ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠲ᠊·ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ

ᠺᠶᠤᠺᠤᠱᠢᠦ᠋ᠽᠠᠨ ᠳ᠋᠊·ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠲ᠊·ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠡ‍ᠴᠡ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠲᠤ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠨᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠵᠢᠨᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ