ᠨ᠊·ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠭᠲᠤ ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ | News.MN

ᠨ᠊·ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠭᠲᠤ ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ

 

ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠲᠠᠯᠲᠤ ᠂ IBO ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠨ᠊·ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠭᠲᠤ WBC ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠭ᠊·ᠷᠠᠰᠰᠸᠯᠢ ᠲᠠᠢ12 ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠂ 11:1 ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂  King Tug  ᠬᠤᠴᠢᠲᠤ ᠨ᠊·ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠭᠲᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ