ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ | News.MN

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ  ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 18 – 23᠎ ᠳ᠋ᠦ ᠡ‍ᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠳ᠋ᠸᠯᠢ  ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ 33 ᠂ ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ 23᠎ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠂ ᠰᠤᠩᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠄

ᠡ‍ᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ  ᠤᠨ 57 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠄  ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ

61  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠄  ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠩᠪᠠᠶᠠᠷ

65  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ᠄  ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ

70  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ᠄  ᠡ‍ᠩᠬᠡᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠨ

74  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ᠄   ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠪᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠢᠶᠠᠪᠠᠽᠠᠷ

79  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠄   ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠵᠤᠯᠠ

86 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠄  ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ

92  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠄  ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠴᠤᠭᠲᠤᠭᠡᠷᠡᠯ

97  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠄  ᠪᠠᠰᠠᠩᠴᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢᠢᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ

125  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠄  ᠳᠤᠷᠵᠢᠬᠠᠨᠳᠠ ᠵᠢᠨ  ᠬᠦᠳᠡᠷᠢᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠡ‍ᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ 50  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠄  ᠪᠢᠮᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡᠨᠠᠷᠠ

53  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠄  ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠣᠳᠬᠤᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

 

55 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠄   ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠤᠯᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠭᠡᠨ

57  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ᠄  ᠡ‍ᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ Даваачимэг

59  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ᠄  ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠭ

62  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠄  ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠮᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

65  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ᠄  ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠷᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ

68  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠄  ᠡ‍ᠩᠬᠡᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ

72  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠄  ᠡ‍ᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠭᠮᠢᠳ

76  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠄  ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

ᠰᠤᠩᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ 60  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠄  ᠮᠥᠩᠬᠡ – ᠡ‍ᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠸᠠᠪᠠᠨᠳᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ