ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ | News.MN

ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ

ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠪ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠂ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠲᠠ︾  ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠡ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ 10 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ  ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ︽ᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢ︾ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ