︽ᠤᠳᠢᠰᠰᠸ︾ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

︽ᠤᠳᠢᠰᠰᠸ︾ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ

 

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ︽ᠤᠳᠢᠰᠰᠸ︾ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡ‍ᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠳ᠋᠊·ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ︽ᠤᠳᠢᠰᠰᠸ︾ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ ᠥᠨᠦ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠪ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢᠢᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ 24 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ︽ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ︾ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ 14 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠱᠠᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠲᠤᠮᠣ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ