ᠲᠦᠷᠺ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠵᠤᠷᠴᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ | News.MN

 ᠲᠦᠷᠺ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠵᠤᠷᠴᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ

 

ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 02.10  ᠳᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠴᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡ‍ᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠴᠠ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠡ‍ᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠵᠢᠨᠷ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠡ‍ᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠴᠢᠳᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠥᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠤᠷᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ