ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

 

ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠨ᠊·ᠴᠡᠷᠡᠩᠪᠠᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠤᠯᠤᠭᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠧᠤᠯᠤᠭᠢ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ᠂ ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠯ᠊·ᠳᠤᠭᠠᠷᠵᠠᠪ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ ᠃

ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠯ᠊ ·ᠳᠤᠭᠠᠷᠵᠠᠪ ᠄ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ  ᠰᠠᠩ ᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1959 ᠣᠨ ᠳᠤ 2059 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠦᠵᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠢᠪ 2059 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪ ᠡ‍ᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠡᠷ 54 ᠣᠷᠤᠨ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ 29 ᠨᠢ ᠯᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠤᠯᠤᠰ   ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠭᠧᠤᠯᠤᠭᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ  ᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠮᠠᠲ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ  ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠨ᠊ ·ᠴᠡᠷᠡᠩᠪᠠᠲᠤ ︽ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ  ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠰ ᠲᠢᠪ ᠲᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡ‍ᠴᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠡ‍ᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠪ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ