ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠢ  ︽ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ︾ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠢ  ︽ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ︾ ᠵᠢᠨ ᠡ‍ᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ

 

ᠺᠠᠫᠢᠲ᠋ᠠᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠮᠫᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠢ 2012 – 2016 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ  ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠳ ᠪᠤᠶᠤ  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ  ᠤᠨ  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ  ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠨ ᠴ᠊·ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠰᠤᠨ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴ᠊·ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠤᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠺᠼ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪ᠊·ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠪᠠ ᠃

ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬ᠊·ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡ‍ᠷᠬᠡ  ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡ‍ᠭᠦᠨ ᠪ ᠡ‍ᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠨᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠵᠢ 2017 – 2019 ᠣᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠺᠠᠫᠢᠲ᠋ᠠᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ 2012 – 2016 ᠣᠨ ᠳᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ