ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ | News.MN

ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 10᠎ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠸᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ 2019 ᠣᠨ ᠪ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠠᠪᠬᠤ 911 707 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪ 146.1 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠪ ᠲᠦ 2019 ᠣᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠪ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠦ 189.9 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ 21.1 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠂ 2016 ᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠳᠦ 530 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ 94.3 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ