ᠳ᠋᠊ · ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠮ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠳ᠋᠊ · ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠮ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ

ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠳ᠋᠊ ·ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪ 127 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡ‍ᠳᠦᠷ ᠵᠢᠨᠷ ︽ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ︾ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡ‍ᠷᠢᠨ ᠪ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠪ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠤᠮᠢᠺ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ 10 ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠡ‍ᠬᠢᠨ ᠪ 2 ᠨᠤᠮ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 8 ᠨᠤᠮ ᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭ᠊·ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ 2018 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠭ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ  ᠺᠤᠮᠢᠺ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠨ᠊·ᠡ‍ᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠭ᠊·ᠪᠠᠳᠮᠠᠰᠠᠮᠪᠤᠤ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢ᠂ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠨ᠊·ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪ᠊·ᠪᠠᠲᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠂ ᠨ᠊·ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠂ ᠡ‍᠊·ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠨᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃  ᠭ᠊·ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠵᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠺᠤᠮᠢᠨᠲᠸᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠤᠶᠢᠪᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢ ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠡ‍ᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ