ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ | News.MN

ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ

ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠂ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ  ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠬᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠤᠵᠢ  ᠳᠤ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠡ‍ᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠲᠤᠮᠤᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ  ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠤᠮᠤᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠮᠵᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠡᠴᠠ 1200 ᠲᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠷᠤᠰ  ᠠᠴᠠ13.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ  ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠪ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠮᠠᠨ ᠪ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 2009 ᠣᠨ ᠪ 335 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ  ᠳᠤ ᠂ 2019 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠷᠴᠢᠭᠴᠢ 181897 ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ᠂ 161816 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠷᠴᠢᠭᠴᠢ 2019 ᠣᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ 182789 ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 2020 ᠣᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠂ 150890 ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠡ‍ᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨ ᠪ ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠤᠷᠴᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ