ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ

 

ᠡ‍ᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠳ᠋᠊·ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠄ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ 8.30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠤᠨᠲᠠᠭᠠᠳ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠠᠨᠢ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 3387 ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 86 ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ  ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠪ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 6 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠰᠥᠷᠬᠦ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠭᠲᠣ ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ  ᠤᠨ ᠳᠡᠢᠢᠯᠦᠩᠭᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ  ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡ‍ᠴᠡ ᠡ‍ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡ‍ᠨᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠡ ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ  ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠤᠤᠰᠠ᠂ ᠪᠠᠩᠰᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠡ‍ᠴᠡ ᠡ‍ᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ  ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠯ ᠂ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠲᠤᠪ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠴᠦ  ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠲᠡᠪᠡᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠤᠯᠲᠤ ᠡ‍ᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡ‍ᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠡ‍ᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠃ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭᠰᠢᠴᠦᠦᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦᠰ ᠵᠢᠨᠨ ᠠᠶᠤᠯᠲᠤ ᠡ‍ᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡ‍ᠴᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠳ᠋᠊ · ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ