︽ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ︾ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ | News.MN

︽ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ︾ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ

 

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ  ᠹᠯᠤᠷᠢᠳᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠯᠠᠨᠳᠤ᠋ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  World school & Performance cheer championship  ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠤᠯ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠯᠠᠪᠣᠷᠠᠲ᠋ᠤᠷᠢ 93 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴ᠊·ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠮ᠊·ᠨᠠᠷᠠᠨᠵᠤᠯᠠ ᠨᠠᠷ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠶᠤᠮ ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠡ‍ᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ UBS ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠡ‍ᠴᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  Perfect Dance  ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠲᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠦᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ