ᠨ᠊·ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠭᠲᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠨ᠊·ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠭᠲᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ

 

PPL Center  ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ  ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠺᠰ ᠤᠨ WBC ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠪ 57  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠵᠢ ᠡ‍ᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢ ᠭᠠᠷᠢ  ᠷᠠᠰᠰᠸᠯᠢ 30 – 1 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠨ᠊·ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤᠭᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ 11 – 0 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠴᠦ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 12 ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ 115:113 ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

 

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ